Општа дневна карта

ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
(Сл. Лист града Крагујевца број 18/2014 – пречишћен текст 21/15, 29/15,14/17 )

Члан 15

Корисник јавног паркиралишта дужан је да :

  1. плати коришћење паркинг места ( паркинг картом, електронским путем и др.),
  2. на унутрашњој страни предњег ветробранског стакла видљиво истакне купљену паркинг карту,
  3. правилно унесе потребне податке о времену паркирања у паркинг карту,
  4. користи паркинг карту која одговара зони и категорији паркиралишта и возилу за које је издата паркинг карта,
  5. користи јавно паркиралиште у времену за које је плаћено паркирање,
  6. користи паркинг место у складу са саобраћајном сигнализацијом којом је означено јавно паркиралиште,
  7. поступи у складу са условима других начина плаћања

Корисник јавне гараже и посебног паркиралишта дужан је да:

  1. преузме одговарајућу улазну карту,
  2. користи паркинг место у складу са саобраћајном сигнализацијом,
  3. плати накнаду за коришћење јавне гараже и посебног паркиралишта према времену коришћења

Сматра се да корисник нема важећу паркинг карту уколико не поступи на начин прописан ставом 1. овог члана

Члан 17

Корисник општег паркиралишта се може определити да услугу паркирања користи по започетом сату или у дневном трајању у складу са чланом 16. став 2. и 3. ове Одлуке, куповином и истицањем важеће сатне или дневне карте, односно плаћањем услуге електронским путем. Корисник који је паркирао возило, а није се определио за коришћење услуге паркирања на начин из става 1. овог члана, користи паркинг место под условима који важе за паркирање у трајању од 24 сата и истом се издаје налог за плаћање опште дневне паркинг карте.Уколико корисник, који користи услугу паркирања по започетом сату у зонираном подручју истеком времена коришћења, настави коришћење паркинг места плаћа општу дневну паркинг карту, под условима и на начин из става 2. овог члана.

Члан 19

Општу дневну паркинг карту издаје овлашћени контролор и уручује је кориснику.  Када контролор није у могућности да уручи општу дневну паркинг карту кориснику, причвршћује је на возилу, на предњем ветробранском стаклу. Достављање опште дневне паркинг карте за плаћање на начин из става 2. овог члана сматра се уредним и њено доцније оштећење или уништење нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже плаћање опште дневне паркинг карте. Сматра се да је корисник паркиралишта платио општу дневну паркинг карту, ако је исту платио у року од осам дана од дана издавања, на начин назначен у налогу или електронским путем.
Ако корисник паркиралишта не поступи у складу са ставом 4. овог члана, Предузеће ће покренути поступак наплате потраживања.“