Паук служба

Депо за складиштење непрописно паркираних возила

Уклањање моторних возила обавља се у случајевима када је возило паркирано супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима или Одлуке о комуналном реду, односно на местима на којима представљају опасност или сметњу за одвијање саобраћаја, кретање пешака или угрожавање имовине.

Поступак уклањања возила спроводи се тако што овлашћено лице МУП-а, Секретаријат у Крагујевцу или комунални инспектор надлежне Градске управе, путем видео надзора или фото записа утврди да је моторно возило непрописно паркирано, при чему доноси решење у електронској форми којим ће наложити уклањање возила у року који не може бити краћи од једног минута. Решење у електронској форми, којим се налаже уклањање возила, доставља се електронским путем лицу које врши уклањање возила а које даље поставља обавештење на видно место возила о донетом решењу.

Уколико возач не уклони возило у року предвиђеном издатим решењем исто се уклања и одвози на локацију предвиђену за складиштење непрописно паркираних возила о трошку возача или власника, односно корисника возила.

Уклањање моторних возила врши се и са јавних површина:

– уколико надлежни орган изрекне привремену забрану паркирања у одређено време, и о томе, путем средстава јавног информисања, обавести грађане.

Уклањање моторних возила – премештање обавља се:

– након информисања грађана путем средстава јавног информисања или у случају хитних интервенција, а за потребе обављања делатности чишћења снега са јавних површина, санација електро, водоводних, канализационих, топловодних, гасоводних инсталација, и свих других комуналних радова

– у случају елементарних непогода 

– за потребе спровођења културних и других манифестација.

Подаци о локацији

Адреса:
Лепенички булевар бб (иза Заставиног сервиса)

Телефони:
Инфо центар за пријаву: 034/200-386
Пријем И издавање возила: 034/338-309 и 060/234 21 55

Радно време: 00-24 часа