Пешачке зоне

Пешачке зоне са потапајућим стубовима

Субјекти коришћења пешачких зона са потапајућим стубовима (у даљем тексту пешачке зоне) могу бити правна и физичка лица.

Правна лица могу користити пешачке зоне:

  1. Без плаћања одговарајуће накнаде – правна лица која обављају специфичне делатности у интересу грађана као што су: Хитна помоћ, МУП, Ватрогасна возила, Јавна комунална предузећа чији је оснивач Скупштина Града, “Застава енергетика“, Јавна предузећа чији је оснивач Република Србија-Електрошумадија, ПТТ, Телеком могу својим возилима улазити у пешачку зону у току 24 часа, на основу посебне безконтактне картице коју издаје ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац“.
  2. Плаћањем одговарајуће наканаде – правна лица власници или корисници пословног простора или правни субјекти који обављају делатност снабдевања или друге послове за потребе предузећа односно радњи у пешачкој зони, могу користити пешачке зоне за улазак возила са ограниченим временским задржавањима у периоду од 05:00 до 09:00 часова, на основу посебне безконтактне картице коју издаје ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац“.

За остварење права правна лица су обавезна да ЈКП“Паркинг сервис Крагујевац“ доставе писани захтев и следећу документацију:

  • Фотокопију решења о регистрацији правног лица
  • Фотокопију саобраћајне дозволе за возило које ће улазити у зону са ограниченим временом задржавања

Правна лица корисници пешачке зоне са потапајућим стубићима обавезни су да се строго придржавају прописаних термина за улазак-излазак возила, јер на то обавезује постављени саобраћајни знак-забрањен саобраћај са допунском таблом “за возила са посебном дозволом“ и са ограниченим временским периодом од 05:00 до 09:00 часова.

Правна лица, са добијеном безконтактном картицом, могу највише два пута у току месеца да касне са изласком возила из пешачке зоне, а преко тог броја месечна картица постаје неважећа, па се иста морати доставити ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац“ на декодирање уз накнаду по цени услуга ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац“.

Физичка лица – станари могу остварити право уласка-изласка возила у пешачку зону са потапајућим стубовима у сваком моменту у току 24 часа куповином посебне безконтактне картице, коју издаје ЈКП“Паркинг сервис Крагујевац“ ако су испуњени следећи услови:

– да станују у пешачкој зони у кући са двориштем и гаражом за паркирање возила или у стамбеној згради са изграђеним простором за паркирање.
– да уз писани захтев ЈКП“Паркинг сервис Крагујевац“ за издавање безконтактне картице доставе фотокопију личне карте или уверење (потврду) о пребивалишту и фотокопију саобраћајне дозволе.

Забрањено је да физичка лица-станари заустављају и паркирају возила у пешачкој зони, па ће у таквим случајевима неправилно паркирана возила бити однета специјалним возилом “паук“ а по налогу овлашћеног органа ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац“ , безконтактна картица ће бити укинута.

ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац“ је дужан да изда решење о остваривању права коришћења или о одбијању захтева за коришћење пешачке зоне који доноси директор Предузећа.

Незадовољна странка има право жалбе у року од 15 дана од дана достављања решења Градској управи за комуналне и инспекцијске послове.
Цене безконтактних картица за коришћење пешачких зона за правна и физичка лица утврђене су ценовником услуга ЈКП“Паркинг сервис Крагујевац“