Развој и одржавање

Служба за развој и ако мала по броју запослених, има за задатак да олакша и унапреди пословање нашег предузећа.

Специфичност ове службе је и то даје генерално присутна у свим секторима. Самим тим, је неопходна  добра сарадња са свим деловима предузећа.

Служба за развој покрива врло широк распон делатности, као што су:

– Целокупан процес праћења, контроле и евиденције стања паркинг местана општим и посебним паркиралиштима
– Праћење, контрола, издавање радних налога,као и сви другипословивезаниза послове одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације на општим и посебним паркиралиштима
– Праћење, контрола, издавање радних налога,као и сви другипословивезаниза послове одржавања хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације Града Крагујевца
– Евидентирање и праћење резервисаних паркинг места на основу издатих Решења надлежних градских управа.
– Одобравање резервација на јавним паркиралиштима.
– Координација рада са Одељењем за саобраћај Града Крагујевца
– Реализација Решења издатих од стране Одељења за саобраћај Града Крагујевца
– Планирање, припремање и предлагање проширења зоне наплате паркирања
– Планирање, припремање и предлагање локација заувођење различитих видова сигнализације у Граду Крагујевцу
– Давање стручних мишљења и предлога у погледу решавања спорних ситуација из области које се односе на пружање услуга паркирања
– Давање стручних мишљења и предлога у погледу измена и допуна системских нормативних аката који регулишу област паркирања
– Израда различитих студија оправданости
– Анализа и издавање претходних услова за израду пројектно-техничке документације који се односе на  потребан број паркинг места, а који су потребни у поступку издавања локацијских дозвола за објекте који се граде
– Издавање сагласности на пројектно – техничку документацију која је потребна у процесу издавања грађевинских дозвола
– Обављање надзора над наменским коришћењем паркинг места код изграђених објеката.
– Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације.

Међутим, није све ни у напред наведеном. Када се у предузећу достигне оптимални ниво рада,  на овој служби је да одржи трку савременом, прати трендове развоја и успешно их припаја постојећем систему, чиме доприноси даљем одржавању предузећа и задовољству корисника.