Pešačke zone

Pešačke zone sa potapajućim stubovima

Subjekti korišćenja pešačkih zona sa potapajućim stubovima (u daljem tekstu pešačke zone) mogu biti pravna i fizička lica.

Pravna lica mogu koristiti pešačke zone:

1  Bez plaćanja odgovarajuće naknade-pravna lica koja obavljaju specifične delatnosti u interesu građana kao što su: Hitna pomoć, MUP, Vatrogasna vozila, Javna komunalna preduzeća čiji je osnivač Skupština Grada, Zastava energetika, Javna preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija-Elektrošumadija, PTT, Telekom mogu svojim vozilima ulaziti u pešačku zonu u toku 24 časa, na osnovu posebne bezkontaktne kartice koju izdaje JKP ”Parking servis Kragujevac”.

2  Plaćanjem odgovarajuće naknade-pravna lica vlasnici ili korisnici poslovnog prostora ili pravni subjekti koji obavljaju delatnost snabdevanja ili druge poslove za potrebe preduzeća odnosno radnji u pešačkoj zoni, mogu koristiti pešačke zone za ulazak vozila sa ograničenim vremenskim zadržavanjima u periodu od 05:00 do 09:00 časova, na osnovu posebne bezkontaktne kartice koju izdaje JKP ”Parking servis Kragujevac”.

Za ostvarenje prava pravna lica su obavezna da JKP “Parking servis Kragujevac” dostave pisani zahtev i sledeću dokumentaciju:

  • Fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica
  • Fotokopiju saobraćajne dozvole za vozilo koje će ulaziti u zonu sa ograničenim vremenom zadržavanja.

Pravna lica korisnici pešačke zone sa potapajućim stubićima obavezni su da se strogo pridržavaju propisanih termina za ulazak-izlazak vozila, jer na to obavezuje postavljeni saobraćajni znak-zabranjen saobraćaj sa dopunskom tablom” za vozila sa posebnom dozvolom” i sa ograničenim vremenskim periodom od 05:00 do 09:00 časova.

Pravna lica, sa dobijenom bezkontaktnom karticom, mogu najviše dva puta u toku meseca da kasne sa izlaskom vozila iz pešačke zone, a preko tog broja mesečna kartica postaje nevažeća, pa se ista morati dostaviti JKP” Parking servis Kragujevac” na dekodiranje uz naknadu po ceni usluga JKP ”Parking servis Kragujevac”. Fizička lica- stanari mogu ostvariti pravo ulaska-izlaska vozila u pešačku zonu sa potapajućim stubovima u svakom momentu u toku 24 časa kupovinom posebne bezkontaktne kartice, koju izdaje JKP ”Parking servis Kragujevac” ako su ispunjeni sledeći uslovi:

Da stanuju u pešačkoj zoni u kući sa dvorištem i garažom za parkiranje vozila ili u stambenoj zgradi sa izgrađenim prostorom za parkiranje

Da uz pisani zahtev JKP ”Parking servis Kragujevac” za izdavanje bezkontaktne kartice dostave fotokopiju lične karte ili uverenje (potvrdu) o prebivalištu i fotokopiju saobraćajne dozvole.

Zabranjeno je da fizička lica-stanari zaustavljaju i parkiraju vozila u pešačkoj zoni, pa će u takvim slučajevima nepravilno parkirana vozila biti odneta specijalnim vozilom pauk-a po nalogu ovlašćenog organa JKP ”Parking servis Kragujevac”, bezkontaktna kartica će biti ukinuta.

JKP ”Parking servis Kragujevac” je dužan da izda rešenje o ostvarivanju prava korišćenja ili o odbijanju zahteva za korišćenje pešačke zone koji donosi direktor preduzeća.

Nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Gradskoj upravi za komunalne i inspekcijske poslove.

Cene bezkontaktnih kartica za korišćenje pešačkih zona za pravna i fizička lica utvrđene su cenovnikom usluga JKP “Parking servis Kragujevac”.