Opšta dnevna karta

ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA” ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
(Sl. List grada Kragujevca broj 18/2014 – prečišćen tekst 21/15, 29/15,14/17 )

Član 15

Korisnik javnog parkirališta dužan je da :
1. plati korišćenje parking mesta ( parking kartom, elektronskim putem i dr.),
2. na unutrašnjoj strani prednjeg vetrobranskog stakla vidljivo istakne kupljenu parking kartu,
3. pravilno unese potrebne podatke o vremenu parkiranja u parking kartu,
4. koristi parking kartu koja odgovara zoni i kategoriji parkirališta i vozilu za koje je izdata parking karta,
5. koristi javno parkiralište u vremenu za koje je plaćeno parkiranje,
6. koristi parking mesto u skladu sa saobraćajnom signalizacijom kojom je označeno javno parkiralište,
7. postupi u skladu sa uslovima drugih načina plaćanja

Korisnik javne garaže i posebnog parkirališta dužan je da:
1. preuzme odgovarajuću ulaznu kartu,
2. koristi parking mesto u skladu sa saobraćajnom signalizacijom,
3. plati naknadu za korišćenje javne garaže i posebnog parkirališta prema vremenu korišćenja

Smatra se da korisnik nema važeću parking kartu ukoliko ne postupi na način propisan stavom 1. ovog člana

Član 17

Korisnik opšteg parkirališta se može opredeliti da uslugu parkiranja koristi po započetom satu ili u dnevnom trajanju u skladu sa članom 16. stav 2. i 3. ove Odluke, kupovinom i isticanjem važeće satne ili dnevne karte, odnosno plaćanjem usluge elektronskim putem.
Korisnik koji je parkirao vozilo, a nije se opredelio za korišćenje usluge parkiranja na način iz stava 1. ovog člana, koristi parking mesto pod uslovima koji važe za parkiranje u trajanju od 24 sata i istom se izdaje nalog za plaćanje opšte dnevne parking karte.
Ukoliko korisnik, koji koristi uslugu parkiranja po započetom satu u zoniranom području istekom vremena korišćenja, nastavi korišćenje parking mesta plaća opštu dnevnu parking kartu, pod uslovima i na način iz stava 2. ovog člana.

Član 19

Opštu dnevnu parking kartu izdaje ovlašćeni kontrolor i uručuje je korisniku.
Kada kontrolor nije u mogućnosti da uruči opštu dnevnu parking kartu korisniku, pričvršćuje je na vozilu, na prednjem vetrobranskom staklu.
Dostavljanje opšte dnevne parking karte za plaćanje na način iz stava 2. ovog člana smatra se urednim i njeno docnije oštećenje ili uništenje nema uticaj na valjanost dostavljanja i ne odlaže plaćanje opšte dnevne parking karte.
Smatra se da je korisnik parkirališta platio opštu dnevnu parking kartu, ako je istu platio u roku od osam dana od dana izdavanja, na način naznačen u nalogu ili elektronskim putem.
Ako korisnik parkirališta ne postupi u skladu sa stavom 4. ovog člana, Preduzeće će pokrenuti postupak naplate potraživanja.”