Посебна дневна карта

Члан 14.

Корисник јавног паркиралишта дужан је да:

1. плати коришћење паркинг места према времену задржавања (паркинг картом, електронским путем и др.),
2. на унутрашњој страни предњег ветробранског стакла видљиво истакне купљену паркинг карту,
3. правилно унесе потребне податке о времену паркирања у паркинг карту,
4. користи паркинг карту која одговара зони и категорији паркиралишта и возилу за које је издата паркинг карта,
5. користи јавно паркиралиште у времену за које је плаћено паркирање ,
6. користи паркинг место у складу са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом којом је означено јавно паркиралиште,
7. поступи у складу са условима других начина плаћања.

Корисник јавне гараже дужан је да:

1. преузме одговарајућу улазну карту,
2. користи паркинг место у складу са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом,
3. плати накнаду за коришћење јавне гараже према времену коришћења.

Члан 17.

Контролор у поступку вршења контроле, утврђује коришћење јавног паркиралишта супротно одредбама ове Одлуке и то када је:

1. корисник паркирао возило, а није извршио плаћање услуге паркирања унапред односно нема важећу паркинг карту,
2. корсник, који је платио услугу  паркирања према започетом часу, а по истеку паркинг карте у оквиру утврђеног времена  паркирања наставио коришћење паркиралишта,
3 корисник, који је након истека могућег времена паркирања у зонираном подручју, наставио коришћење паркиралишта,
4 корисник, који поступи супротно одредбама члана 14. став 1 тачке 1-5. и 7 Одлуци о јавним паркиралиштима („Сл. лист Града Крагујевца“, бр. 29/2011).

У случајевима из става 1. овог члана, сматраће се да је корисник са Предузећем закључио уговор о коришћењу јавног паркиралишта у трајању од 24 часа и дужан је да плати посебну дневну паркинг карту по налогу за плаћање, коју издаје овлашћени
контролор и уручује га кориснику.

Члан 18.

Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, налог причвршћује на возило корисника. Достављање налога из чл.17 став 2 Одлуке о јавним паркиралиштима сматра се уредним и касније уништење или оштећење налога нема утицаја на ваљаност достављања и не одлаже плаћање посебне дневне паркинг карте.

Члан 19.

Корисник је дужан да поступи по достављеном налогу и плати посебну дневну паркинг карту у року од 8 дана од дана достављања налога. Ако корисник не поступи по налогу, односно не изврши уплату посебне дневне паркинг карте у року од 8 дана, Предузеће ће му доставити опомену.

Корисник је дужан да поступи по опомени у наредном року од 8 дана, и да уз истовремено плаћање посебне дневне паркинг карте плати и трошкове опомене и законску затезну камату, на шта ће у налогу бити упозорен.

Налог са опоменом има снагу веродостојне исправе у поступку судског извршења.

[Врх странице]